Är det möjligt att gå till kyrkan med menstruation - regler och undantag

Ansvarsfrihet

Många troende kvinnor undrar: "Är det möjligt att gå i kyrkan under menstruationen?" Den här artikeln hjälper till att svara på denna fråga ur olika religioners synvinkel och moderna åsikter om kyrkan på denna fråga..

Låt oss nu tänka mer på detta..

Menstruation är en vanlig förekomst i varje kvinnas liv, vilket beror på de fysiologiska processerna som förekommer i hennes kropp. Men som historien visar har menstruationsperioden länge behandlats annorlunda än någon annan fysiologisk process. I många kulturer och religioner finns det en speciell relation till menstruation, särskilt till den första. Detta förklarar förekomsten av olika typer av förbud för närvarande. När det gäller kristendomen är en troende som går till templet regelbundet. Kvinnor som bekänner kristendomen möter ofta utmaningen att gå i kyrkan under menstruationsblödning.

Detta händer främst för att allmänhetens åsikt är mycket annorlunda. Vissa människor tror att en kvinna är ”oren” under denna period och rekommenderar inte att gå i ett tempel. Andra tenderar att tro att ingen naturlig manifestation av kroppen kan utelämna en person från Gud. I det här fallet är det logiskt att hänvisa till det bildade systemet med kanoner beträffande beteende hos kristna. Men hon ger inte tydliga rekommendationer.

Under de tidigaste tiderna av kristendomen tog de troende sina egna beslut. Vissa människor följde traditionerna från sina förfäder, särskilt deras familj. Mycket berodde också på yttrandet från prästen i kyrkan där folk gick. Det fanns också de som ur teologiska övertygelser och av andra skäl ansåg att det under menstruationen är bättre att inte delta i nattvarden och inte vidröra helgedomen för att inte röra dem. Ett mycket strikt förbud observerades under medeltiden.

Det fanns också kategorier av kvinnor som genomförde nattvardsgång, oavsett närvaron av en period av menstruationsblödning. Korrekta data angående inställningen från ministrar i ortodoxa kyrkor till kvinnors beteende under menstruationen registrerades emellertid inte. I gamla tider samlades kristna tvärtom varje vecka, och till och med under hotet om döden, tjänade de i liturgiens hus och kommunicerade. Kvinnors deltagande under menstruationen nämns inte.

Är det möjligt att gå till kyrkan under menstruationen enligt Gamla och Nya testamenten

I Gamla testamentet anses perioden för menstruationsblödning hos kvinnor vara en manifestation av "orenhet." Det är med detta skrift som alla fördomar och förbud som påförs kvinnor under menstruationen är förknippade. I ortodoxin observerades inte införandet av dessa förbud. Men deras annullering genomfördes inte. Det ger upphov till oenighet.

Påverkan av kulturen i hedniken kan inte förnekas, men idén om yttre föroreningar för människan reviderades och började symbolisera teologiska sanningar i ortodoxin. I Gamla testamentet var således orenhet knuten till temat döden, som efter Adam och Evas fall tog över mänskligheten. Begrepp som död, sjukdom och blödning talar om djup skada på människans natur..

För dödlighet och orenhet berövades människor från det gudomliga samhället möjligheten att stanna hos Gud, det vill säga att människor förvisades till jorden. Det är denna inställning till menstruationsperioden som observeras i Gamla testamentet.

De flesta anser att det är orent vad som kommer ut ur kroppen genom vissa mänskliga organ. De uppfattar detta som något överflödigt och helt onödigt. Sådana saker inkluderar utflöde från näsan, öronen, sputum när du hostar och mycket mer..

Menstruation hos kvinnor är rengöring av livmodern från vävnader som redan är döda. En sådan rening sker i förståelsen av kristendomen som förväntan och hopp om ytterligare befruktning och naturligtvis uppkomsten av ett nytt liv.

Gamla testamentet säger att varje människas själ är i hans blod. Blod under menstruationen ansågs dubbelt skrämmande, eftersom det innehåller död kroppsvävnad. Det påstods att en kvinna städades genom att befria sig från detta blod..

Många tror (med hänvisning till Gamla testamentet) att man inte kan gå i kyrkan under en sådan period. Människor tillskriver detta att en kvinna är ansvarig för en misslyckad graviditet och skyller henne för detta. Och närvaron av framstående död vävnad förorena kyrkan.

I Nya testamentet definieras åsikter om. Fysiska fenomen som har en helig och speciell betydelse i Gamla testamentet verkar inte längre värdefulla. Tyngdpunkten flyttas till den andliga delen av livet..

Det nya testamentet berättar att Jesus botade en kvinna som hade sin period. Det är som om hon rörde frälsaren, men det var inte synd alls.

Frälsaren, som inte tänkte att han skulle kunna fördömas, rörde den menstruerade kvinnan och botade henne. Således berömde han henne för hennes starka tro och hängivenhet. Ett sådant beteende skulle förmodligen ha fördömts, och i judendomen ansågs det vanligtvis likvärdigt med respektlöshet för helgonet. Det var denna post som orsakade en förändring i tolkningar om möjligheten att besöka kyrkan och andra heliga platser under menstruationen.

Enligt Gamla testamentet är inte bara en kvinna själv ren under kritiska dagar, utan någon person som rör vid henne (3 Mos 15:24). Enligt 3 Mosebok 12 gällde liknande begränsningar för kvinnan som födde.

I gamla tider gav inte bara judar sådana instruktioner. Hedniska kulter förbjöd också kvinnor med menstruation från att utföra olika uppgifter i templet. Dessutom var kommunikation med dem under denna period erkänd som en avskärelse av sig själv..

I Nya testamentet uppfyllde Jungfru Maria kraven på rituell renhet. Det sägs att hon bodde i templet från två till tolv år, och sedan var förlovad med Joseph och skickades att bo i hans hus så att hon inte kunde förädla "Herrens förrådsrum" (VIII, 2).

Senare sade Jesus Kristus, predikande, att onda avsikter kommer ut ur hjärtat och detta förorena oss. Hans predikaner sade att samvete påverkar "renhet" eller "orenhet." Herren smånar inte blödande kvinnor.

Aposteln Paulus stödde inte heller den judiska synen på Gamla testamentets regler i frågor av denna typ av renhet, han föredrog att undvika fördomar.

Jesus Kristus i Nya testamentet tror att det viktigaste begreppet rituell renhet överförs till den andliga nivån och inte materiellt. Jämfört med renhetens andlighet anses alla kroppsliga manifestationer vara obetydliga och inte så viktiga. Följaktligen anses menstruationen inte längre vara ett uttryck för orenhet.

Det finns för närvarande inget väsentligt förbud mot kvinnor som går i kyrkan under menstruationen.

I kapitelna i förbundet upprepade studenter ofta uttalanden om att tron ​​är förorenad av ondskan som kommer från det mänskliga hjärtat och inte alls av kroppslig ansvarsfrihet. I Nya testamentet ägnas särskild uppmärksamhet åt människans inre, andliga tillstånd och inte till fysiska processer oberoende av människans vilja.

Finns det ett förbud mot att besöka en helig plats idag

Den katolska kyrkan uttrycker åsikten att den naturliga processen i kroppen inte på något sätt kan vara ett hinder för att besöka templet eller genomföra ritualer. Den ortodoxa kyrkan kan inte komma till en enda åsikt på något sätt. Åsikter är olika och ibland till och med motstridiga.

Den moderna Bibeln berättar inte om det striktaste förbudet mot kyrkans närvaro. Denna heliga bok bekräftar att menstruationsprocessen är ett helt naturligt fenomen med jordisk existens. Det bör inte bli ett hinder för ett fullt kyrkligt liv och hindra tron ​​och uppförande av de nödvändiga ritorna.

För närvarande finns det inget grundläggande förbud mot kvinnor som går i kyrkan under menstruationen. I tempel är utsläpp av mänskligt blod förbjudet. Om till exempel en person i templet skadar ett finger och såret blödar, bör du gå ut tills blödningen slutar. Annars tros det att templet är avskyddat och att det måste behöva invigas igen. Av detta följer att under menstruationen, med pålitliga hygienprodukter (tamponger och kuddar), kan du besöka templet, eftersom blodutgången inte kommer att hända.

Men tempelministrarnas åsikter om frågan om vad som är tillåtet under menstruationen och vad som inte får göras i kyrkan är olika och till och med motstridiga.

Vissa säger att sådana kvinnor inte kan göra någonting på ett heligt ställe. Du kan komma in, be och du måste lämna. Vissa prästmän som håller radikala åsikter i denna fråga anser att kyrkans närvaro är en kvinna med menstruation av oacceptabelt beteende. Under medeltiden var det ett strikt förbud mot att kvinnor besöker templet på sådana dagar..

Andra hävdar att menstruationen inte bör påverka beteende på något sätt och att det är nödvändigt att "leva ett kyrkligt liv": be, tända ljus och inte vägra bekännelser och nattvardsgångar.

Två sidor har bevis på sina bedömningar, även om de skiljer sig åt i kontroverser. De som stöder den första domen litar främst på Gamla testamentet och säger att tidigare blödande kvinnor befann sig på avstånd från människor och templet. Men de förklarar inte varför det var så. När allt kommer omkring var kvinnor rädda för att avskärra den heliga platsen med blod på grund av bristen på nödvändiga hygienprodukter.

Den andra insisterar på att kvinnor i antiken deltog i kyrkor. Till exempel grekerna (i detta skiljer de sig från slaverna), kyrkorna invigdes inte, vilket betyder att det inte finns något att avskärma i dem. I sådana kyrkor applicerade kvinnor (inte uppmärksamma månadsvis blödning) på ikonerna och ledde ett normalt kyrkelliv.

Det nämndes ofta att kvinnan inte var skylden, att hon regelbundet var tvungen att uthärda ett sådant fysiologiskt tillstånd. Och ändå, tidigare, försökte Rysslands flickor undvika att dyka upp i kyrkor under sådana speciella perioder.

Vissa heliga sa att naturen belönade det kvinnliga könet med en så unik egenskap av rening av en levande organisme. De insisterade på att fenomenet skapades av Gud, vilket betyder att det inte kan vara smutsigt och orent..

Det är fel att förbjuda en kvinna att delta i templet under menstruationsperioden, baserat på åsikt om strikt ortodoxi. En grundlig och fördjupad studie av kyrkan och en modern lösning på teologiska konferenser har funnit en allmän uppfattning om att tabuet om att besöka heliga platser under en kvinnas kritiska dagar redan är föråldrade åsikter.

Numera finns det till och med en fördömelse av människor som är kategoriskt inställda och förlitar sig på gamla stiftelser. De likställs ofta med anhängare av myter och vidskepelse..

Du kan eller inte kan gå till templet på kritiska dagar: vad du ska göra i slutändan

Kvinnor kan gå i kyrkan varje dag. Med tanke på de flesta kyrkans ministrar kan kvinnor delta i kyrkan på kritiska dagar. Det är emellertid att föredra under denna period att vägra att hålla sådana heliga ritualer som bröllop och dop. Om möjligt är det bättre att inte röra ikoner, kors och andra helgedomar. Ett sådant förbud är inte strikt och bör inte påverka kvinnlig stolthet.

Kyrkan uppmanar kvinnor att vägra nattvardsgång på sådana dagar, med undantag för långa och allvarliga sjukdomar.

Nu kan du ofta höra från präster att du inte behöver vara särskilt uppmärksam på de naturliga processerna i kroppen, eftersom bara synd förorena en person.

Den fysiologiska menstruationsprocessen, beviljad av Gud och naturen, bör inte störa tron ​​och utelämna en kvinna tillfälligt. Det är inte rätt att utvisa en kvinna från templet bara för att hon genomgår en månatlig fysiologisk process, som hon själv lider av, oavsett vilja.

På besök i en moské under menstruation av muslimer

De flesta islamiska forskare är övertygade om att kvinnor inte bör åka till moskén under menstruationen. Men detta gäller inte alla. Vissa företrädare trodde att inget förbud av denna typ borde existera. Det bör noteras att till och med en negativ inställning till kvinnor som besöker moskén under menstruationen inte gäller extrema fall när behovet är stort och obestridligt. Ut ur diskussionen finns det en situation då en kvinna förorenar moskén med sina sekret i direkt, fysisk mening. Faktum är att det striktaste förbudet införs på sådant beteende. Kvinnor får dock delta i id-böner.

Förhållande mellan andra religioner

I buddhismen finns det inget förbud mot kvinnor som besöker datan under menstruationsperioder. I hinduismen är däremot extremt oacceptabelt att gå till templet på kritiska dagar.

Artiklar Om Missbruk Cykeln

Kan jag använda lagerblad under graviditeten?

Varje hemmafru vet att användningen av lavrushka ger rätter en speciell smak och arom. Det används både för konservering och som ett terapeutiskt medel. Men att använda lagerblad under graviditeten är inte så enkelt....

Hur använder jag en vattpinne för första gången? Tips för användning av sanitära tamponger

Under menstruationsblödningar bör kvinnor vara särskilt försiktiga med personlig hygien. Så tillverkare runt om i världen erbjuder kvinnor en mängd olika enheter....

Vilka är dina perioder

Om drömmer om blodDin menstruationsperiod har kommit och följaktligen drömt du om blod. Detta beror på ditt fysiska och mentala tillstånd - du är lite orolig, särskilt om du inte är hemma....